Τελευταία Νέα

Η VERDI στη Γερμανία υπέγραψε για 62.000 εργαζόμενους της Deutsche Telekom Σ.Σ.Ε. με αυξήσεις 5,2%! Η ΟΜΕ-ΟΤΕ υπέγραψε την γνωστή κατάπτυστη Σ.Σ.Ε. Όσοι την εγκρίνατε και τους ξαναψηφίσατε βγάλτε μόνοι τα συμπεράσματά σας!

D.Telekom strikes pay deal; German public sector strikes continue

FRANKFURT/BERLIN (Reuters) – Deutsche Telekom and services union Verdi have agreed to raise wages for 62,000 German staff by up to 5.2 percent, in two stages through to March 2020, they both said on Thursday.

The deal, agreed in a fourth round of talks, came after an escalating series of one-day walkouts by staff at Europe’s largest telecoms company that coincided with industrial action by public sector workers also represented by Verdi.

Most Deutsche Telekom staff will receive a pay rise of 3.1 percent on May 1, followed by a 2.1 percent increase a year later. More highly paid staff will get consecutive pay increases of 2.7 and 2.1 percent.

Compulsory redundancies were ruled out until the end of 2020. Also, workers at Deutsche Telekom’s main operating units will get 14 days extra days off from next year in lieu of an agreed two-hour reduction in the work week to 36 hours.

 

“This is a good result that is in line with our triple goals – more money, more job security and more quality of life,” Verdi’s chief negotiator Frank Sauerland said in a statement.

German wage negotiators have agreed on more flexible working hours in landmark deals this year, reflecting a pragmatic approach to bargaining that has helped preserve industrial jobs in Europe’s largest economy.

 

Some 27.5 percent of the workforce are employed in industry, only slightly down over the last decade, while industrial employment has fallen to 20.5 percent of the workforce in France, 18.4 percent in Britain and 17.2 percent in the United States, World Bank data shows.

“We have achieved a good result on the pay increase, job protection and the length of the agreement,” said Simone Thiaener, Deutsche Telekom’s head of personnel. “At the same time we have offered our staff new ways to balance out their work and private lives.”

The deal is still subject to approval by both sides.

More than 45,000 child care, transit and other public sector workers meanwhile staged a third day of nationwide strikes on Thursday, as Verdi continued to press for a 6 percent pay rise for the sector’s 2.3 million workers.

 

“We expect a breakthrough in the third round of negotiations,” said Verdi leader Frank Bsirske, referring to the next round of talks to begin on Sunday. He said surging tax revenues meant public sector workers should get better rises than in past years.

The federal government and municipalities have rejected the demand as too high, but the head of the VKA association of local employer organizations told a German newspaper that he expected an agreement to emerge from the next round of talks.

“We are negotiating with the unions in good faith and expect that we will reach an agreement in the coming round of talks,” VKA managing director Klaus-Dieter Klappoth told the Neue Osnabruecker Zeitung newspaper in an interview to be published on Friday.

Reporting by Douglas Busvine and Andrea Shalal, editing by David Evans and Jane Merriman

 

Ακολουθεί αυτοματοποιημένη μετάφραση στα Ελληνικά από την Google.

Η Deutsche Telekom καταβάλλει αμοιβή. Οι απεργίες του γερμανικού δημόσιου τομέα συνεχίζονται

Η Deutsche Telekom και η ένωση υπηρεσιών Verdi συμφώνησαν να αυξήσουν τους μισθούς για 62.000 γερμανικούς υπαλλήλους έως και 5,2%, σε δύο στάδια έως το Μάρτιο του 2020, όπως δήλωσαν και οι δύο την Πέμπτη.

Η συμφωνία, που συμφωνήθηκε σε έναν τέταρτο γύρο συνομιλιών, ήρθε μετά από μια κλιμάκωση μιας ημέρας από το προσωπικό της μεγαλύτερης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας στην Ευρώπη που συνέπεσε με τη βιομηχανική δράση εργαζομένων του δημόσιου τομέα που επίσης εκπροσωπούσε ο Verdi.

Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της Deutsche Telekom θα λάβει αύξηση της τάξης του 3,1% την 1η Μαΐου, ακολουθούμενη από αύξηση κατά 2,1% ένα χρόνο αργότερα. Το πιο αμειβόμενο προσωπικό θα πάρει διαδοχικές αυξήσεις μισθών κατά 2,7 και 2,1%.

Οι υποχρεωτικές απολύσεις αποκλείστηκαν μέχρι τα τέλη του 2020. Επίσης, οι εργαζόμενοι στις κύριες επιχειρησιακές μονάδες της Deutsche Telekom θα λάβουν 14 ημέρες επιπλέον ημερών από το επόμενο έτος, αντί για συμφωνημένη διάρκειας διάρκειας δύο ωρών στην εβδομάδα εργασίας έως 36 ώρες.

 

“Αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα που ευθυγραμμίζεται με τους τριπλούς στόχους μας – περισσότερα χρήματα, περισσότερη ασφάλεια εργασίας και περισσότερη ποιότητα ζωής”, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Verdi Frank Sauerland σε δήλωση.

Οι γερμανοί διαπραγματευτές μισθών συμφώνησαν για πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας σε συμφωνίες ορόσημων φέτος, αντικατοπτρίζοντας μια ρεαλιστική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις που βοήθησε στη διατήρηση των θέσεων εργασίας στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

 

Περίπου το 27,5% του εργατικού δυναμικού απασχολείται στη βιομηχανία, μόνο ελαφρώς κάτω από την τελευταία δεκαετία, ενώ η βιομηχανική απασχόληση μειώθηκε στο 20,5% του εργατικού δυναμικού στη Γαλλία, 18,4% στη Βρετανία και 17,2% στις Ηνωμένες Πολιτείες.

“Επιτύχαμε ένα καλό αποτέλεσμα στην αύξηση των αμοιβών, την προστασία των θέσεων εργασίας και τη διάρκεια της συμφωνίας”, δήλωσε ο Simone Thiaener, επικεφαλής του προσωπικού της Deutsche Telekom. «Ταυτόχρονα προσφέραμε στο προσωπικό μας νέους τρόπους για να εξισορροπήσουμε την εργασία και την ιδιωτική ζωή».

Η συμφωνία υπόκειται ακόμη σε έγκριση και από τις δύο πλευρές.

Περισσότεροι από 45.000 εργάτες παιδικής μέριμνας, διαμετακόμισης και άλλοι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα εν τω μεταξύ πραγματοποίησαν μια τρίτη μέρα εθνικών απεργιών την Πέμπτη, καθώς η Verdi συνέχισε να ασκεί πιέσεις για άνοδο μισθών κατά 6% για τους 2.3 εκατομμύρια εργαζομένους του τομέα.

 

“Αναμένουμε μια σημαντική ανακάλυψη στον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων”, δήλωσε ο ηγέτης του Verdi Frank Bsirske, αναφερόμενος στον επόμενο γύρο συνομιλιών που θα ξεκινήσει την Κυριακή. Ανέφερε ότι τα αυξανόμενα φορολογικά έσοδα σημαίνουν ότι οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα πρέπει να βελτιωθούν καλύτερα από ό, τι τα προηγούμενα χρόνια.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι δήμοι απέρριψαν τη ζήτηση ως υπερβολικά υψηλή, αλλά ο επικεφαλής της ένωσης τοπικών εργοδοτικών οργανώσεων VKA δήλωσε σε μια γερμανική εφημερίδα ότι αναμένει να προκύψει συμφωνία από τον επόμενο γύρο συνομιλιών.

“Διαπραγματευόμαστε με τα συνδικάτα με καλή πίστη και αναμένουμε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία στο προσεχές γύρο συνομιλιών”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΒKA Klaus-Dieter Klappoth στην εφημερίδα Neue Osnabruecker Zeitung σε συνέντευξη που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή.

 

Αναφορά από τους Douglas Busvine και Andrea Shalal, επιμέλεια από τους David Evans και Jane Merriman

Τα πρότυπα μας: Οι Αρχές Thomson Reuters Trust.

 

ΠΗΓΗ: https://www.reuters.com/