Νομοθεσία για το απόρρητο των επικοινωνιών.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Συνάδελφοι εργαζόμενοι, του ΟΤΕ, αλλά και  του εργολάβου που δουλεύετε στην ποιοτική αναβάθμιση, το κόψιμο KV, στις ΝΣ, στα κάρτεξ και στους κεντρικούς κατανεμητές, κλπ, σας παρουσιάζουμε μερικούς από τους νόμους για το απόρρητο των επικοινωνιών.

Στόχος και σκοπός μας είναι να μην μπορεί κανένας να σας υποχρεώσει να παρανομήσετε και για να διαφυλαχθείτε από την διαδικασία του αυτόφωρου εάν υπάρξει κάποια  καταγγελία ενός οποιουδήποτε συνδρομητή του καφάο η διερχόμενου πολίτη για παραβίαση του απορρήτου.

Η εγκύκλιος Μανασή που υπογράψαμε όλοι τον Οκτώβρη 2000 και τον Μάρτη 2005, αυτούς τους νόμους επικαλείται χωρίς να τους αναφέρει, λεει όμως ότι η “υπογραφή σε σχετική κατάσταση, η οποία θα φυλάσσεται επ’ αόριστον στο αρχείο των υπηρεσιών”

Μ’ αυτό ακριβώς τον τρόπο και τις διάφορες εγκυκλίους θέλουν να μεταβιβάσουν τις ευθύνες αυτών που υπογράφουν και εκτελούν τις εργολαβίες, Διαμερισματάρχες, Περιφερειακοί, Γεν. Δ/ντες ή Διευθύνοντες στους απλούς εργαζόμενους, επιβλέποντες, προϊστάμενους ΤΤΥΕΛ και εργαζόμενους στην ποιοτική αναβάθμιση.

Σ’ όλα τα παραπάνω απαντούσε η ΠΕΤ-ΟΤΕ με το έγγραφο αρ. πρωτ. 8201/20-2-2001 προς, τον Γεν. Δ/ντη Τεχν. Θεμάτων, Περιφέρειες, Διαμερίσματα, Τεχν. Περιοχές. Παρ’ όλο ότι ήταν απόφαση του προεδρείου, υπογράφηκε από τον Γραμματέα (Μπιρμπιλή), δεν υπογράφηκε ποτέ από τον πρόεδρο (Παναγόπουλο) Γιατί;

Επειδή το έγγραφο αυτό παραμένει επίκαιρο μπορεί το νέο προεδρείο να το στείλει έστω και σήμερα.

προεδρ. Διατ.  437/95    αρθρ. 9

Ο κάτοχος της Αδείας (Τηλεφωνική εταιρεία) υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 2 του Ν. 2225/94).

Ν. 2774/1999  αρθρ. 4. Παρ. 4

Ο φορέας παροχής δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να τα διαβιβάζει σε τρίτους για άλλους σκοπούς και ιδίως για σκοπούς διαφήμισης ή εμπορικής έρευνας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, εκτός εάν ο συνδρομητής ή ο χρήστης έχει ρητά και ειδικά δώσει την συγκατάθεση του. Η συγκατάθεση απαιτείται να είναι έγγραφη εφόσον τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους.

Ν. 3115/2003  αρθρ. 6 Παρ. 1

Η ΑΔΑΕ (Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών) για τη εκπλήρωση της αποστολής της, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Διενεργεί αυτεπάγγελτος ή κατόπιν καταγγελίας, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχεία, τράπεζες δεδομένων και εγγραφα ……. ………….……….. Γ) Καλεί σε ακρόαση, από τις υπηρεσίες, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο ως άνω στοιχείο α΄, τις διοικήσεις, τους νόμιμους εκπροσώπους, τους υπαλλήλους και κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση της αποστολής της.

Ν. 3115/2003  αρθρ. 10 Παρ. 1

Όποιος παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το απόρρητο των επικοινωνιών ή τους όρους και τη διαδικασία άρσης αυτού, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, εφόσον δεν προβλέπονται βαρύτερες ποινές από άλλες ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο παραβάτης της παρούσας διάταξης ανήκει στο προσωπικό υπηρεσίας, οργανισμού, νομικού προσώπου ή επιχείρησης των αναφερομένων στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, η επιβαλλόμενη ποινή φυλάκισης είναι τουλάχιστον δυο (2) ετών και η χρηματική ποινή τουλάχιστον τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

            Ν. 2246/94  αρθρ. 4. Παρ. 2

Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παραβαίνει τις υποχρεώσεις εχεμύθειας, σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, τήρησης του απορρήτου και διαφύλαξης της πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου των μηνυμάτων και δεδομένων, που μεταβιβάζονται η μετάγονται μέσω των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, που χρησιμοποιεί η διαθέτει, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) έως είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, εφόσον δεν προβλέπονται βαρύτερες ποινές από άλλες ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση που ο παραβάτης της παρούσας διάταξης ανήκει στο προσωπικό τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, η επιβαλλόμενη ποινή φυλάκισης είναι τουλάχιστον τριών (3) ετών και η χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια (10.000.000).

Απόφαση ΔΣ ΟΤΕ ΦΕΚ Β΄840/11/84  αρθρ. 5

1. Παραβίαση του απορρήτου από υπάλληλο του ΟΤΕ αποτελεί: α).…………β) Η διευκόλυνση τρίτου να παρακολουθήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο, να λάβει γνώση του περιεχομένου πραγματοποιούμενης τηλεφωνικής ανταποκρίσεως.

     2 …………καθώς και η παροχή σε τρίτους στοιχείων σχετικών με τηλεφωνικές συνδέσεις πέραν από εκείνα που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

 ΟΤΕ ΒΕ 3/3/5-5-1998 αρθρ. 12  παρ. 2

Ο ΟΤΕ δεν γνωστοποιεί σε τρίτους οποιοδήποτε στοιχείο τηλεφωνικής ανταπόκρισης Πελάτη του. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών των χρηστών, ούτε η χρησιμοποίηση τους για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους δόθηκαν, εκτός αν ο χρήστης συμφωνεί εγγράφως γι΄ αυτό.

Άρθρο. 6

2. Απαγορεύεται απόλυτα η παρουσία προσώπων ξένων ως προς την υπηρεσία του ΟΤΕ καθώς και υπάλληλων του ΟΤΕ , που δεν έχουν εντεταλμένη υπηρεσία μέσα στις αίθουσες , όπου είναι εγκατεστημένα όργανα και μηχανήματα της τηλεφωνικής υπηρεσίας.

Ν. 2225/94  αρθρ. 2  παρ. 5

Για κάθε έλεγχο που πραγματοποιεί, και ειδικά για κάθε παραβίαση του άρθρου 19 του συντάγματος, την οποία διαπιστώνει, η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση. Επίσης στο τέλος κάθε χρόνου υποβάλει στη βουλή έκθεση πεπραγμένων, στην οποία περιγράφει και αξιολογεί το έργο της , διατυπώνει γενικότερες παρατηρήσεις, επισημαίνει παραλείψεις και προτείνει τη λήψη μέτρων για την προστασία του απορρήτου.  Στις παραπάνω εκθέσεις καταχωρίζονται και οι παρατηρήσεις των μελών που τυχόν διαφωνούν.

 Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της βουλής, τους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς και τους αρχηγούς των κομμάτων και κοινοποιούνται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις δικές του ενέργειες.

Στο απόρρητο αναφέρονται επίσης: Το σύνταγμα της Ελλάδας άρθρο  9 & 19. Ο ποινικός κώδικας άρθρα 248,250, 252 & 370. Οι νόμοι 2472/97 & 2257/94.

Το φαινόμενο παραβίασης των παραπάνω νόμων είναι καθημερινό στην Αττική αλλά και στην περιφέρεια τα τελευταία  χρόνια.

Απορία προκαλεί, γιατί επιβλέποντες, προϊστάμενοι, διαμερισματάρχες, περιφερειάρχες, διευθυντές και Διοίκηση του ΟΤΕ που είναι από τον νόμο εντεταλμένοι να διασφαλίζουν το απόρρητο, δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα, δεν φοβούνται κανέναν, δεν υπολογίζουν κανέναν, γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια την βουλή τις επιτροπές της, τις αρχές της, τους νόμους, τον εισαγγελέα, την κοινωνία ολόκληρη.

Γιατί;   Από πού αντλούν δύναμη;   Ποιος τους καλύπτει;

Στην εφαρμογή και την τήρηση των νόμων εμπλέκονται και έχουν ευθύνη και οι “ανεξάρτητες” “αρχές” Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. Τι κάνουν όμως όλες αυτές οι “ανεξάρτητες” “αρχές” τόσα χρόνια, με τι ασχολούνται;

 Τελικά ποιος θα προστατέψει τον πολίτη από τους «επιτήδειους» κρατικούς και ιδιωτικούς;

Προς την κατεύθυνση αυτή η ΑΣΕ θα ενημέρωση και τους πολίτες συνδρομητές-πελάτες για τα δικαιώματά τους για το απόρρητο ξεκινώντας από τις περιοχές που δουλεύουν ανεξέλεγκτα οι εργολάβοι.

Συνάδελφοι εργαζόμενοι, του ΟΤΕ, αλλά και  του εργολάβου,

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΕΙΣ

Να ζητάτε πάντοτε έγγραφες οδηγίες και εντολές

 

ΥΓ: Η προσπάθεια μας είναι επιγραμματική και κωδικοποιημένη, για τυχόν λάθος, παράληψη,

       συμπλήρωση είμαστε στην διάθεση σας. Κιν: 6977628862,  6977573345,  6974816778

Διαβάστε Επίσης

Ένα σύντομο ανέκδοτο, για γέλια και για κλάματα: ΕΚΛΟΓΕΣ CTS

Συνάδελφοι άλλη μια εκλογική διαδικασία έφτασε επιτέλους στο τέλος της. Και δεν εννοούμε τις δυο …